پیشبینی های سریع

اوج هیجان را تجربه کنید

این پیشبینی ها به دو نوع زیر تقسیم میشوند:

1-پیشبینی های سریع 1 دقیقه بعدی بازی:

این گزینه برای پیشبینی اتفاق افتادن یا نیافتادن یک رخداد در 1 دقیقه مشخص شده در متن پیشبینی استفاده میشود.

رخداد های ممکن این نوع پیشبینی:

گل : بله (02:00 – 02:59)

در صورتی که پیشبینی بالا را انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که در بازه زمانی ۲ دقیقه و صفر ثانیه تا ۲ دقیقه و ۵۹ ثانیه بازی گلی به ثمر برسد، نتیجه این پیش بینی برنده اعلام می شود

2-پیشبینی های سریع 5 دقیقه بعدی بازی:

این گزینه برای پیشبینی اتفاق افتادن اولین رخداد در 5 دقیقه مشخص شده در متن پیشبینی استفاده میشود.

رخداد های ممکن این نوع پیشبینی:

کرنر (15:00-19:59)

در صورتی که پیشبینی بالا را انتخاب کرده باشید تنها در صورتیکه در محدوده زمانی بین ۱۵ دقیقه و صفر ثانیه تا ۱۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه، نخستین رخدادی که در بازی اتفاق می افتد، ضربه کرنر باشد، نتیجه این پیش بینی برنده اعلام خواهد شد.