بونوس کش بک ورزشی

این گزینه در صورتی که برگه پیشبینی شما شرایط زیر را داشته باشد برای شما نمایان خواهد شد:

-حداقل مبلغ پیشبینی: 100هزار تومان

-حداقل ضرایب انتخاب شده 1.5

به عنوان مثال در صورتی که 3 تا 4 شرط از شرط های انتخابی شما ضریب 1.5به بالا داشته باشند و حداقل با 100000 تومان و یا بیشتر ثبت پیشبینی نمایید، در صورت باخت 3 %مبلغ پیشبینی شما برگشت داده خواهد شد. و یا در صورتی که 15 عدد یا بیشتر، از پیشبینی های انتخابی شما ضریب 1.5 به بالا داشته باشند و حداقل با 100000 تومان و یا بیشتر پیشبینی نمایید، در صورت باخت 20 %مبلغ پیش بینی شما برگشت داده خواهد شد.

جدول نحوه محاسبه درصد کش بک

درصد برگشت مبلغ تعداد پیشبینی های انتخابی
3 3
7 5
10 7
12 8
13 9
18 10
20 15

©Takbet