ریک بک هفتگی پوکر

مبلغ ریک بک بر اساس فعالیت بازیکن ها روی میز های کش در طول یک هفته محاسبه میشود و هر دوشنبه بصورت خودکار به حساب کاربران واریز میشود

درصد دریافتی بازیکنان:

توضیحات سطح
بازیکن سطح دو 10 درصد از مبلغ CGP را دریافت خواهد کرد Status II
بازیکن سطح سه 15 درصد از مبلغ CGP را دریافت خواهد کرد Status III
بازیکن سطح چهار 20 درصد از مبلغ CGP را دریافت خواهد کرد Status IV

- برای بررسی مبلغ CGP گزینه حسابداری را انتخاب کنید

- در صفحه جدید همانطور که در عکسهای زیر نشان داده شده است میتوانید مبلغ CGP خود را مشاهده نمایید.


نحوه ارتقای سطح ریک بک:

CGP سطح
100,000 - 1,999,999 Status II
2,000,000 - 4,999,999 Status III
+5,000,000 Status IV

-برای دریافت راهنمایی بیشتر به پشتیبانی زنده سایت مراجعه نمایید.